Deel A: De leden

Artikel 2: soorten leden

Er bestaan twee groepen van leden:

  1. De gewone leden:
    • Het zijn de beoefenaars van de judosport welke zich bij de VZW Judoclub Lebbeke hebben aangesloten.
    • Ze hebben een geldige vergunning en verzekering afgesloten bij de Vlaamse Judofederatie en zijn eerder passief betrokken bij het beleid van de club. Ze genieten echter van alle voordelen eigen aan het lidmaatschap van onze club en kunnen ook aanspraak maken op de rechten die aan de gewone leden worden toegestaan.
  2. De bestuursleden:
    • Deze personen hebben een leidinggevende functie in de club. Ze genieten van de voordelen, rechten en verplichtingen eigen aan de bestuursleden en worden geacht steeds te handelen in functie van de club. Hun leeftijd wordt minstens 18 jaar oud gesteld en er wordt van hen verwacht dat ze zich intensief en belangeloos inzetten voor het behoud, de bloei en de uitbreiding van de judoclub.

Artikel 3: voorwaarden toetreding gewoon lid

Om als gewoon lid tot de club te worden toegelaten, dient de kandidaat de minimumleeftijd van 6 jaar bereikt te hebben. Hij/zij dient zich verplicht lid te maken van de Vlaamse Judofederatie en dient hiervoor de nodige bijdragen te betalen. De aanvrager wordt pas als gewoon lid van de club erkend na betaling van alle bijdragen en verzekeringspremies.

Artikel 4: voorwaarden toelating bestuurslid

Om als bestuurslid tot onze club te worden toegelaten dient de  kandidaat te voldoen aan de voorwaarden dienaangaande in de statuten bepaald.

Artikel 5: aanleiding tot sancties

Alle leden dienen zich steeds aan dit reglement te houden. Hun gedrag en de omgang tussen de leden en/of bestuursleden dient steeds behoorlijk te geschieden en moet passen in de sfeer van een goede judogeest. Bij niet naleving van dit reglement, bij onwelvoeglijkheid of onbuigzaamheid en wangedrag kunnen er bepaalde sancties worden opgelegd, zowel aan de gewone leden als aan de bestuursleden.

Artikel 6: klachten en grieven

De gewone leden hebben ten allen tijde het recht hun wensen en grieven kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur. Op schriftelijk verzoek van minstens één vijfde van de bestuursleden kan er een Bijzondere Algemene Vergadering worden samengeroepen om eventuele voorstellen, problemen, klachten en geschillen te bespreken.

Artikel 7: opzeg lidmaatschap

De gewone leden kunnen ten allen tijde hun lidmaatschap opzeggen. Ze blijven echter aangesloten bij de Vlaamse Judo Federatie tot hun vergunning en verzekering vervalt. In geen geval kan het lid volledige of gedeeltelijke terugbetaling eisen van de reeds betaalde bijdragen aan de club of aan de VJF. Om lid te worden van een andere club zullen de leden rekening moeten houden met de transferreglementering ter zake die is opgesteld door de VJF.