Deel B: De bestuursleden

Artikel 8: ambtstermijn

De Raad van Bestuur wordt door de Algemene Vergadering conform de bepalingen van de statuten benoemd voor een ambtstermijn van vijf jaar. Ieder bestuurslid verbindt er zich toe zich daadwerkelijk en belangeloos in te zetten om de judoclub in goede banen te leiden, in stand te houden en te verbeteren. Voor deze daden kunnen in geen geval geldelijke vergoedingen worden gevraagd, tenzij deze voorafgaandelijk werden overeengekomen door de Raad van Bestuur.

Artikel 9: taakverdeling en kandidaturen

Binnen de Raad van Bestuur worden de te vervullen taken verdeeld, naargelang de behoeften van de club. In ieder geval zal de Raad van Bestuur minstens een voorzitter of ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester bevatten. De functies kunnen verder worden uitgebreid naargelang de behoeften en het aantal beschikbare bestuursleden. Ieder bestuurslid mag zich voor om het even welke functie kandidaat stellen, zelfs voor meerdere functies, doch hij mag slechts één functie uitoefenen binnen de Raad van Bestuur. Indien er meerdere kandidaten zijn voor dezelfde functie, zal diegene worden aangeduid die het grootste aantal voorkeurstemmen behaalt. De bestuursleden die zich kandidaat stellen om de functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester uit te oefenen, dienen ten minste 2/3 van de voorkeurstemmen te behalen om in functie te kunnen treden of te blijven. De stemming gebeurt door de aanwezige bestuursleden en is geheim. De uitslag van deze stemming is beslissend voor de aanduiding van de betrokken kandidaten. In geval er een gelijk aantal stemmen behaald wordt door meerdere kandidaten zal de voorzitter de beslissende stem hebben. Indien een kandidaat niet verkozen wordt voor de door hem gepostuleerde functie mag hij zich opnieuw kandidaat stellen voor één of meerdere andere functies.

Artikel 10: geldigheid stemming

Opdat de beslissingen van de Raad van Bestuur geldig zouden zijn dienen er minstens een meerderheid van het totaal aantal bestuursleden aanwezig te zijn. Verontschuldigde bestuursleden kunnen een schriftelijke volmacht doorgeven aan een aanwezig lid. De beslissing van de Raad van Bestuur dient steeds te worden goedgekeurd met de helft + 1 van het totaal aantal bestuursleden. Indien het vereiste minimum van het totaal aantal bestuursleden niet aanwezig is, zullen de punten opnieuw op de dagorde van een volgende vergadering worden geplaatst. Indien het om agendapunten gaat die wegens hun hoogdringendheid niet kunnen verplaatst worden, zal er toch een beslissing genomen worden door de aanwezige bestuursleden. Het voorstel zal dan ook aanvaard of afgewezen worden indien het met de helft + 1 van de aanwezige bestuursleden wordt aanvaard of afgekeurd. De afwezige bestuursleden kunnen geen beroep aantekenen tegen de geldige genomen beslissingen van hun collega’s, tenzij deze indruisen tegen het goede beleid van de club. De afwezige bestuursleden verklaren zich akkoord om de ingenomen standpunten en beslissingen van hun collega’s bij te treden.

Artikel 11: beroep tegen beslissingen

Om beroep te kunnen aantekenen tegen een beslissing van de Raad van Bestuur dient er een schriftelijk verzoek te worden bezorgd op het secretariaat, met vermelding van de reden van het beroep tegen de beslissing. In geval van beroep zal het desbetreffende agendapunt henomen worden op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. Het beroep zal als gegrond worden aanvaard indien 2/3 van het totaal aantal aanwezige bestuursleden ermee akkoord gaat, zoniet blijft de aanvankelijk genomen beslissing van kracht.

Artikel 12: rechten en voordelen

De actieve bestuursleden kunnen na beraadslaging en goedkeuring ervan door de Raad van Bestuur, genieten van bepaalde rechten en voordelen eigen aan de Raad van Bestuur. Ze beslissen zelf over de besteding van de financiële middelen waarover de club beschikt. De bestuursleden hebben tot taak over het goede verloop van activiteiten te waken die door de judoclub worden ingericht. Dienaangaande kunnen zij bepaalde opmerkingen geven aan de gewone leden of een tijdelijke maatregel uitvaardigen. Deze opmerkingen of maatregelen zullen de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken en beoordeeld. Ze worden bijgetreden of opgeheven door de Raad van Bestuur, naargelang de meerderheid van de Raad van Bestuur erover beslist. Definitieve beslissingen en/of maatregelen kunnen niet door één enkel bestuurslid worden genomen, hiervoor dient de Raad van Bestuur te worden geraadpleegd.

Artikel 13: frequentie vergadering en afwezigheid

De Raad van Bestuur vergadert minstens eenmaal per maand (de maand juli uitgezonderd) om de voorstellen, klachten, problemen en geschillen te bespreken. De datum van de vergadering wordt telkens in de voorafgaande vergadering bepaald. Voor bijzondere vergaderingen zal de secretaris de leden hiertoe persoonlijk uitnodigen.
De bestuursleden welke om een of andere reden niet aanwezig kunnen zijn op deze vergadering, zullen de secretaris hiervan persoonlijk hetzij mondeling of schriftelijk op de hoogte brengen, voor de vergadering plaatsvindt. Bestuursleden welke hieraan niet voldeden zullen als afwezig op de vergadering vermeld worden. Bestuursleden welke hieraan gevolg gaven zullen als verontschuldigd worden genoteerd. Indien men echter tweederden van de vergaderingen niet aanwezig is, kan het bestuur zich uitspreken over een eventuele schorsing of ambtsontheffing. Ieder actief bestuurslid zal binnen de vijftien dagen na de datum van de vergadering een verslag krijgen van de besproken punten en het gevolg dat eraan gegeven werd. De verslaggever voor deze vergadering is hiervoor verantwoordelijk.