Deel C: Taken binnen het bestuur

Artikel 14: voorzitter

De voorzitter zit de Algemene Vergadering en de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. Hij is de afgevaardigde van de club op vergaderingen van het Provinciaal Comité, de Vlaamse Judofederatie en van de Belgische Judo Bond, maar kan in samenspraak met de Raad van Bestuur een ander bestuurslid afvaardigen. Als voorzitter  zorgt hij voor de uitvoering van de in overeenstemming met dit reglement genomen beslissingen. Hij ondertekent alle akten en belangrijke stukken samen met een ander bestuurslid (in principe de secretaris of de penningmeester). De voorzitter is lid van de VJF. Hij is de leidende figuur in de club, die door zijn initiatieven, zijn werklust en zijn vastberadenheid als voorbeeld dient voor de overige bestuursleden. Tevens onderhoudt hij geregeld contacten met de gemeentelijke overheden, de gemeentelijke sportraad en alle nodige geachte personen die kunnen bijdragen tot het verbeteren of het stimuleren van de judosport in onze club. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of een ander bestuurslid.

Artikel 15: ondervoorzitter

De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter waar in geval van diens afwezigheid. Bij ontstentenis hiervan zal hij de nodige bijstand bieden aan andere bestuursleden die hulp kunnen gebruiken. De ondervoorzitter is lid van de VJF.

Artikel 16: secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve taken van de club. Hij houdt toezicht op de aanwezigheid van de leden en de aanwezigheid van de bestuursleden op hun vergaderingen. Hij zorgt ervoor dat de in – en uitgaande briefwisseling i.v.m. de club, de V.J.F., de B.J.B. en alle andere verenigingen of instanties wordt opgemaakt of bijgehouden. Hij brengt de nodige berichten ter kennis van de Raad van Bestuur en houdt de leden op de hoogte van de geplande activiteiten. Hij zorgt ook voor een maandelijks en jaarlijks overzicht van het beleid van de club. Gezien de omvangrijkheid van deze taak, kan hij zich hiervoor laten bijstaan door één of meerdere bestuursleden, naargelang de noodzaak. De secretaris is ook lid van de VJF.
Bij zijn afwezigheid worden deze verrichtingen uitgevoerd door de penningmeester of een ander bestuurslid.

Artikel 17: hulpsecretaris

Neemt de taken over in geval van diens afwezigheid.
Verzorgt de interne sportieve administratie van de club.
De hulpsecretaris is ook lid van de VJF.

Artikel 18: penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldelijke aspecten die met de judoclub te maken hebben. Hij verzorgt de noodzakelijke boekhouding van de club, stelt de jaarrekening en de begroting op. Hij deelt op geregelde tijdstippen, en telkens wanneer hij hierom gevraagd wordt, de financiële toestand van de club mee aan de leden van de Raad van Bestuur.
Hij voert tevens de betalingen uit van gasttrainers, huur zaal, stortingen aan instanties of clubs, terugbetalingen van onkosten gemaakt door judoka’s, trainers of bestuursleden in functie van hun relatie tot de judoclub. Hij controleert de binnengebrachte onkosten op hun juistheid en eist van iedereen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende onkostennota, vooraleer hij tot de betaling overgaat.
De penningmeester is ook lid van de VJF.