Deel F: De trainers

Artikel 28: de trainers

  • De trainers maken niet automatisch deel uit van de Raad van Bestuur of van de beleidsorganen van de club. Ze kunnen zich hiervoor wel kandidaat stellen volgens de voorgeschreven procedure. Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding en de vervolmaking van de judoka’s. Ze dienen hiertoe echter wel de richtlijnen of aanwijzingen uitgaande van de Raad van Bestuur te volgen.
  • De trainers worden door de Raad van Bestuur aangesteld en ontslagen. Het aantal te geven trainingen per trainer wordt ook door de Raad van Bestuur bepaald.
  • De wijze waarop de trainer zijn lessen geeft valt onder zijn verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur kan de trainers aanbevelen meer techniek of meer competitiegerichte trainingen in hun programma te brengen, naargelang de behoeften van de club of het aantal activiteiten waaraan de club deelneemt.
  • De trainers zorgen tevens voor de tijdige en nodige inschrijvingen van de wedstrijdjudoka’s en houden een overzicht bij van de uitgevoerde activiteiten, wedstrijden en behaalde resultaten. Zij passen elke maand de lijst van de door de judoka’s gevolgde trainingen aan. Ze noteren daartoe de aanwezigheden bij de start van elke training.
  • Tenzij uitzonderlijk anders bepaald door de Raad van Bestuur zijn de trainers conform de ‘Wet betreffende de rechten en plichten van de vrijwilliger’ (B.S. 29 augustus 2005) onbezoldigde vrijwilligers.