Zoeken
Ethiek

Inhoudstafel

Panathlonverklaring

“Ethiek in de Jeugdsport – KJC Kohoro Kwai Lebbeke”

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met
goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen
  nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een
  gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden.
  Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking
  en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen
  de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en
  de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te
  beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand
  van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de
  sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun
  sport.

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport
te bannen.

 • Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale
  rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers,
  gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport
  te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van
  vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat
er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons
  in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te
  helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende
  klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen,
  aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die
  betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders,
  opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen,
  topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste
  niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met
  het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de
  jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een
  spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent
  stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in
de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht:

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen,
bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers,
ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Moorsel, juni 2021

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève – Copyright Declaration:
Panathlon International

Aanspreekpunt integriteit (API) - KJC Kohoro Kwai Lebbeke

Binnen Judo Vlaanderen zetelt de ethische commissie die regelmatig samenkomt in het kader van ethische kwesties met sporters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. Dit is een adviesorgaan dat alles in het werk stelt om binnen de judosport ieders integriteit (fysieke, psychische, seksuele en sociale) te
waarborgen. Aangezien dat een federatie API vaak nog te veraf staat van het club gebeuren, vindt Judo Vlaanderen onder impuls van Sport Vlaanderen het absoluut belangrijk dat binnen elke club ook iemand aangeduid wordt waar men op een laagdrempelige manier terecht kan met allerlei vragen of met een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarom dat een club-API een zeer belangrijke functie binnen de clubwerking uitoefent. Dit is een persoon die deze zaken op een discrete manier opneemt en de melder in de juiste richting stuurt.
Meer nog : judo is een contactsport met als gevolg dat dan ook extra aandacht dient geschonken te worden aan de (sexuele) integriteit van de judoka.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de judoka zich veilig voelt.

 • De begeleider onthoudt zich ervan de judoka te bejegenen op een wijze die de judoka in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de judoka door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel.

 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 • Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en jeugdige sporter tot 16 jaar zijn niet acceptabel en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 • De begeleider mag de judoka niet op zodanige wijze aanraken dat de judoka en/of begeleider deze aanraking als seksueel of erotisch zal ervaren.

 • Hou rekening met wat de judoka als seksueel intimiderend ervaart; bijvoorbeeld iemand naar je toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid; je tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen.

 • Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan. De begeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact (aanrakingen) nooit verkeerd – in de zin van seksueel – kan worden geïnterpreteerd.

 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 • De begeleider zal tijdens de trainingen, stages en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de judoka en met de ruimten waarin de judoka zich bevindt zoals kleedkamers. Je betreedt niet zonder aankondiging en noodzaak de kleedkamer.

 • De begeleider heeft de plicht de judoka te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

Wat zijn de taken van een club – API?

De club – API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst
hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijk te ondernemen
vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan
waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de club – APO adviezen over
preventieactiviteiten binnen de judoclub en helpt het clubbestuur met het
realiseren van deze initiatieven.

Aanspreekpunt en eerste opvang

De Club – API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller zonderde
rol van hulpverlener op te nemen.
Deze toont genoeg empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt
en stelt het verhaal niet in vraag. Iedereen in de club moet weten wie deze club
– API is, hoe deze te bereiken is en met welke vragen of boodschappen ze bij
deze persoon kunnen aankloppen.

Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De Club – API neemt de melding of vraag serieus en start het handelingsprotocol
op en zorgt dat deze procedure gevolgd wordt, vormt zich een beeld van de
situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies
of verwijst door. Bij vermoedens van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood
of zwart) is het niet de taak van de club – API om zelf hulp te verlenen of op
onderzoek uit te gaan, maar verwijst door naar de Federatie – API en/of
deskundigen (hulpverlening, politie en justitie, …).

Preventie en ondersteuning clubbestuur

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de club – API voor het
bekendmaken van het bestaan en de rol van de club – API, alsook voor
bewustmaking ivm gedragscodes. De club – API blijft op de hoogte van en
geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag.

Wat is een club – API niet?

een hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim
een onderzoeksrechter: moet niet achter de feiten aangaan
een journalist: moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is
een bestuurder: heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol

API KJC KOHORO KWAI LEBBEKE
Geert Claes werd door de club aangeduid als aanspreekpersoon – hij kan
gecontacteerd worden via de volgende manieren:
Telefoon : 0495 / 27 60 99
E-mail (privé): geert.claes@pandora.be

Download de VJF folders